Jako náš zákazník nebo návštěvník našeho webu, nám poskytujete své osobní údaje a my jsme si toho plně vědomi. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá, veškeré Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme v souladu s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Níže se můžete seznámit s ochranou osobních údajů, principy a právy, které v souvislosti s GDPR máte.

1. Co jsou osobní údaje?

Mezi osobní údaje patří každá informace o fyzické či právnické osobě, pomocí které lze tuto osobu přímo nebo nepřímo identifikovat, například jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, pohlaví, věk, datum narození, fotografie, kamerový záznam, číslo pasu, číslo občanského průkazu, IČ, DIČ, IP adresa, apod.

2. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů na webu www.anglictina-na-malte.cz je provozovatel webu Ing. Michaela Vajdová, se sídlem: Triq San Frangisk 10A, Hamrun, HMR 2030 Malta, která jako správce osobních údajů určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem budou zpracovávány a po jak dlouhou dobu.

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní je, abychom vám mohli poskytnout a zajistit veškeré služby před odletem a během pobytu v zahraničí, o které jste projevili zájem, jako je:

 • zaslání cenové kalkulace na míru,
 • zaslání nabídky jazykových kurzů,
 • zodpovězení všech vašich otázek,
 • podaní přihlášky na jazykový kurz v zahraničí,
 • uzavření a plnění smlouvy,
 • zajištění ubytování v zahraničí,
 • zprostředkování pojištění v zahraničí,
 • spolupráce s vámi vybranou školou v zahraničí.

Osobní údaje zpracováváme také pro účely zasílání newsletterů a další marketingové aktivity a pro plnění naší zákonné povinnosti v oblasti vedení účetnictví.  

4. V jakém rozsahu a na základě čeho zpracováváme osobní údaje?

Zpracováváme pouze údaje, které nám sami a dobrovolně poskytnete a které jsou nezbytné k poskytnutí našich služeb (pro naplnění těchto účelů):

Zprostředkování jazykových pobytů v zahraničí, plnění smlouvy

Abychom Vám, mohli zprostředkovat jazykový kurz v zahraničí a služby s tím spojené, nutně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, věk, datum narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu/číslo pasu, e-mail, telefonní číslo, adresa. Dále mohou být zpracovávány zvláštní osobní údaje (údaje o zdravotním stavu), případně i jiné údaje potřebné k vyplnění přihlášky na Vámi vybranou školu či zprostředkování doplňkových služeb (např. ubytování s polopenzí, potápění, apod.) a údaje o aktuálních objednávkách.

Za tímto účelem zpracováváme údaje po dobu trvání smlouvy (do ukončení jazykového pobytu).

Vedení statistik a vytvoření databáze klientů

V souvislosti s vedením statistik o využívání našich služeb a vytvoření databáze klientů pro jejich případné opakované využití zpracováváme osobní údaje na základě Vaše uděleného souhlasu v rozsahu: jméno, příjmení, věk, e-mail, telefonní číslo a historii komunikace a objednávek.

Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje po dobu maximálně 5 let, případně do odvolání souhlasu.

Elektronické zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Za účelem přímého marketingu, tj. zasílání obchodních sdělení, newsletterů, přímých nabídek služeb od nás a třetích stran, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, případně jméno a příjmení. 

Pokud jste našim zákazníkem, činíme tak na základě našeho oprávněného zájmu, jelikož máme důvod předpokládat, že Vás naše novinky a akční nabídky zajímají. V případě, že jste pouze odběratelem newsletteru, činíme tak na základě Vašeho uděleného souhlasu

Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje po dobu po dobu maximálně 5 let od ukončení studia v zahraničí nebo udělení souhlasu, nebo do doby odhlášení se z odběru za použití odhlašovacího odkazu v každém newsletteru.

 

Zaslání odpovědi na Váš dotaz

Za účelem odpovědi na Vámi položený dotaz prostřednictvím internetového formuláře zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresu a soubory cookies. Tyto údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy nebo Vámi uděleného souhlasu. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje do vyřízení dotazu nebo do doby odvolání souhlasu.

 

Zaslání cenové kalkulace

Za účelem vypracování a zaslání cenové kalkulace zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, věk, e-mail, telefonní číslo. Tyto údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy nebo Vámi uděleného souhlasu a uchováváme je do doby odvolání souhlasu.

Použití fotografií, videí, referencí 

Na základě Vašeho uděleného souhlasu můžeme použít na našich stránkách Vaše fotografie, videa nebo písemné reference, a to až do doby odvolání Vašeho souhlasu.

 

Návštěva našich webových stránek

Jste-li návštěvníkem našich webových stránek, zpracováváme také: IP adresu, soubory cookies, historii zobrazených stránek našeho webu, odkazy odkud jste na naše stránky přišli (prokliky z odkazů jiných stránek) a to na základě našeho oprávněného zájmu pro zlepšování kvality našich služeb a pro statistické účely.

 

Povinnost vedení účetnictví

Abychom mohli plnit své právní povinnosti v oblasti účetnictví, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a další informace uvedené na daňových dokladech po dobu trvání smlouvy.

 

5. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou stran účelu jejich zpracování (viz. výše). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

 

6. Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které Vám usnadňují pohyb na webové stránce a zaznamenávají údaje o Vaší aktivitě a návštěvách na této stránce. Soubory cookies se uloží ve webovém prohlížeči, který používáte, kde mohou být uloženy po různě dlouhou dobu. Podle těchto cookies lze identifikovat Váš počítač při opětovném spuštění tohoto webového prohlížeče a prohlížení internetu, což Vám zajistí větší komfort například při vyplňování kontaktních formulářů, kde nemusíte všechny údaje znovu vypisovat.

Pomocí cookies nezpracováváme žádné osobní ani citlivé údaje a nevyužíváme cookies pro zjištění totožnosti uživatelů. Využíváme pouze cookies třetích stran, jako je Google Analytics a to k analýze návštěvnosti naší webové stránky. K čtení či zápisu těchto údajů nemáme přístup.

Většina prohlížečů v dnešní době soubory cookies automaticky přijímá už ve výchozím nastavení. Používání souboru cookies můžete deaktivovat přímo Ve vašem internetovém prohlížeči.

 

7. Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?

Ano, a to v případech stanovených zákonem. V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR můžeme Vaše údaje bez Vašeho souhlasu zpracovávat pouze pro tyto účely:

 • zpracování je nutné pro plnění smlouvy mezi námi a Vámi (jedná se i o faktické využívání služby bez nutnosti něco podepsat),
 • zpracování je nutné pro plnění naší právní povinnosti,
 • zpracování je nutné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nutné pro účely našich oprávněných zájmů

8. Jak jsou Vaše údaje zpracovávány a zabezpečeny?

Zpracování Vašich osobních údajů provádí správce v sídle provozovatele a to elektronickou formou. Pro ochranu Vašich osobních údajů využíváme různá moderní technická i organizační opatření, která zabraňují neoprávněnému či nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich zničení, ztrátě nebo změně a k jejich neoprávněnému přenosu a zpracování.

 

9. Předání osobních údajů třetím stranám

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům jsou:

 • Google, kterému poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů (údaje jsou anonymní a nelze z nich rozpoznat konkrétního uživatele),
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou,
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis,
 • vámi vybraná jazyková škola v zahraničí

Veškeré tyto subjekty, kterým mohou být Vaše údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou, stejně jako my, vázáni mlčenlivostí a povinností postupovat v souladu s platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v rámci Evropské unie a nebudeme je předávat do třetích zemí.

 

10. Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů

V souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů máte:

- Právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo na informace, týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů, zejména informace o tom:

 • jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 • za jakým účelem jsou údaje zpracovávány,
 • kdo jsou příjemci či kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou údaje uchovávány,
 • zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí,
 • zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

- Právo na výmaz (“právo být zapomenut”): Neradi bychom na Vás zapomněli, ale pokud si to budete přát, vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému.

V některých případech můžeme být vázáni zákonnou povinností, v tomto případě odstraníme pouze takové údaje, které nejsou jiným zákonem vázány. O smazání zbylých informací Vás budeme informovat.

- Právo na opravu: Máte-li pocit, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné, nebo došlo k nějaké změně, můžete nás požádat o opravu osobních údajů

- Právo na omezení zpracování: Toto právo můžete uplatnit, domníváte-li se, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, nebo že provádíme zpracování Vašich údajů nezákonně, ale nechcete je vymazat, případně jste vznesl námitku proti zpracování.

Právo vznést námitku: Pokud již nemáte zájem o zasílání našich newsletterů a obchodních sdělení, máte právo vznést námitku proti dalšímu zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, nebudeme již nadále Vaše osobní údaje za tímto účelem uchovávat, ani Vám tyto e-maily zasílat. Možnost odhlásit se z odběru novinek máte v každém newsletteru.

Svůj souhlas se zasíláním newsletterů a obchodních sdělení můžete kdykoli písemně odvolat na info@anglictina-na-malte.cz. Nebo se můžete odhlásit přímo prostřednictvím odkazu na odhlášení, který se nachází v každém newsletteru.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte-li podezření, že s Vašimi osobními údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se obrátit na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů. Byli bychom však moc rádi, kdybyste nejprve o této skutečnosti informovali nás, abychom mohli učinit příslušné kroky pro nápravu případného pochybení.

-  Právo na přenositelnost údajů: Můžete si od nás vyžádat osobní údaje, které se vás týkají ve strojově čitelném formátu a převést je jinam. Případně na Vaše přání předáme osobní údaje, které se Vás týkají jinému správci my sami.

 

11. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované individuální rozhodování, včetně profilování ve smyslu článku 22 GDPR.

 

12. Jak nás můžete kontaktovat?

Máte-li jakékoliv otázky týkající se ochrany osobních údajů, nebo chcete-li odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mail info@anglictina-na-malte.cz

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.