Podmínky pro využití služeb AnaMa.cz

 

1.      Obecná ustanovení

1.1.      Webové stránky www.anama.cz, provozované Ing. Michaelou Vajdovou, VAT 2509-5821, se sídlem: Riviera Bianca 8,Triq Censu Farrugia, Msida, MSD 1090, Malta (dále jen jako „Zprostředkovatel“), poskytují fyzickým a právnickým osobám (dále jen jako „Klient“) informační a poradenské služby spojené s výběrem vhodné jazykové školy pro studium na Maltě. Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s níže uvedenými pravidly.

1.2.     Vyplněním závazné přihlášky souhlasí Klient s tím, aby se práva a povinnosti Klienta a Zprostředkovatele řídily těmito Obchodními podmínkami (dále jen jako „OP“) účinnými k příslušnému datu přihlášky.

 

2.      Zprostředkování jazykového pobytu

2.1.     Zprostředkovatel pomůže klientům zajistit jazykový pobyt na Maltě („pobyt“) v klientem vybrané jazykové škole, která je organizátorem jazykového pobytu (dále jen „Organizátor“).

2.2.    Klient bere navědomí, že Zprostředkovatel je smluvním partnerem Organizátora jazykového pobytu /jazykové školy/ a v procesu uzavření smlouvy mezi Klientem a Organizátorem vystupuje pouze jako zprostředkovatel. Vyplněním a podepsánímzávazné přihlášky Klientem a potvrzením přijetí Klienta na jazykový pobyt Organizátorem, vstupuje Klient do smluvního vztahu s Organizátorem

2.3.    Klient bere navědomí, že Zprostředkovatel není pořadatelem pobytu a z toho důvodu nezodpovídá za řádné a včasné uskutečnění pobytu ani za způsobení úrazu,onemocnění, ztrátu a/nebo poškození věcí či majetku v souvislosti s pobytem.

2.4.    Klient bere navědomí, že:

a.       ubytováním v hostitelské rodině se rozumí ubytovánív soukromí, přičemž hostitelskou rodinou může být i samostatně žijící osoba;

b.       informace o volných místech v kurzu i ubytování jsou pouze informativní, Organizátor místa rezervuje a objednávku zpracovává až na základě závazné přihlášky k jazykovému pobytu, z toho důvodu nemůže Zprostředkovatel volné kapacity garantovat předem. Závaznou přihlášku je proto zapotřebí doručitv dostatečném časovém předstihu;

c.       liší-li se údaje uvedené v Cenové specifikaci pobytu od údajů ve faktuře vystavené Organizátorem, platí údaje ve faktuře;

d.       Klient nemá nárok naslevu z ceny pobytu za dny, kdy během pobytu neprobíhá výuka z důvodu státního nebo místního svátku;

e.       v případě, že bude Klient vyhoštěn ze země jazykovéhopobytu, bude mu udělen zákaz se v této zemi zdržovat nebo bude vyloučen zpříslušného studijního programu, nemá nárok na vrácení ceny pobytu, a to ani jehočásti včetně ceny za doplňkové služby.

2.5 Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout zprostředkovat služby pro zajištění jazykového pobytu klientovi, pokud přihláška obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údajeklienta. Dále si Zprostředkovatel vyhrazuje právo odmítnout klienta, nebo odstoupit od smlouvy, pokud klient opakovaně oznamuje nesprávné nebo neúplné údaje potřebné pro řádné zajištění jazykového pobytu nebo pokud klient neuhradí sjednanou zálohu nebo celkovou částku za jazykový pobyt v době splatnosti. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

 

3.      Přihlášení na jazykový pobyt a platební podmínky

3.1. Přihlášení na studijní jazykový pobyt se stává pro Klienta závazným po doručení kompletně vyplněné a podepsané závazné přihlášky Zprostředkovateli na e-mail info@anama.cz. Klient je povinen v závazné přihlášce uvést veškeré požadované údaje, které jsou nezbytné pro zabezpečení jazykového pobytu v souladu se skutečností. Zprostředkovatel nezodpovídá za případnou škodu, která vznikne v důsledku nesprávně poskytnutých údajů ze strany Klienta.

3.2. Na základě závazné přihlášky objedná Zprostředkovatel pro klienta vybraný jazykový pobyt u Organizátora bez zbytečného odkladu a pošle klientovi fakturu k úhradě vystavenou Organizátorem, na které jsou rozepsány jednotlivé platby s datem splatnosti a platebními údaji.

3.3. Při objednání jazykového pobytu více než 30 dní před začátkem pobytu je zákazník povinen uhradit zálohu dle podmínek konkrétního Organizátora minimálně však ve výši 20 % z celkové ceny pobytu nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení faktury. Zbývající částka je splatná do 30 dní před plánovaným začátkem jazykového pobytu klienta.Při podání závazné přihlášky v době kratší než 30 dní před začátkem jazykového pobytu je klient povinen uhradit jednorázově celou částku neprodleně po obdržení faktury.

3.4. Platbu za jazykový pobyt hradí klient přímo na účet Organizátora dle platebních údajů uvedených na faktuře. Poplatky za platbu zálohy a doplatku od Klienta na účet Organizátora hradí Klient. Po provedení platebního příkazu je klient povinen odeslat potvrzení o úhradě na e-mail info@anglictina-na-malte.cz nebo na e-mail info@anama.cz

 

4.      Povinnosti smluvních stran

4.1     Zprostředkovatel je povinen:

a.       poskytnout klientovi všechny dostupné informace o jazykovém pobytu na Maltě včetně vyčíslení předpokládaných nákladů;

b.       objednat jazykovýpobyt u Organizátora neprodleně po obdržení kompletně vyplněné závazné přihlášky;

c.       informovat klienta o průběhu zprostředkování jazykového pobytuna žádost klienta a ve lhůtě potřebné pro získání požadovaných informací;

d.       bez zbytečného odkladu informovat klienta o potvrzení či nepotvrzení rezervace jazykového pobytu Organizátorem;

e.       zaslat klientovi všechny dokumenty potřebné pro nástup najazykový pobyt ještě před jeho zahájením v případě potvrzení rezervace pobytu Organizátorem.

4.2.    Klient je povinen především:

a.     uhradit cenu pobytu, popř. cenu klientem požadovaných doplňkových služeb nejpozději v den splatnosti faktury vystavené Organizátorem;

b.     před nástupem na pobyt zkontrolovat platnost cestovního dokladu;

c.     zajistit, aby splňoval zdravotní nebo jiné požadavky potřebné pro cestu či absolvování jazykového pobytu na Maltě;

d.     řídit se pokyny Organizátora jazykového pobytu;

e.     v průběhu pobytu se chovat tak, aby neporušoval obecně závazné právní předpisy dané země, pravidla studijního programu stanovená Organizátorema nezasahoval neoprávněně nebo nedůvodně do práv ostatních účastníků pobytu;

f.      seznámit se s podmínkami jazykového pobytu zvoleného Organizátora, zejména pak s podmínkami studia a dalších služeb uvedených v podmínkách Organizátora;

g.     Klient bere na vědomí, že porušení podmínek pobytu může vést k jeho předčasnému vyloučení z pobytu, a to bez nároku na finanční či jinou kompenzaci.

 

5.      Změny v pobytu

5.1.     Klient má právo požadovat změnu podmínek pobytu. Pokud je požadovaná změna možná, má Zprostředkovatelnárok na náhradu veškerých nákladů, které vynaloží na zajištění takové změny.

 

5.2.    Zprostředkovatel si vyhrazuje právo uskutečnit takové změny v obsahu zprostředkovávaných služebproti sjednanému rozsahu, které jsou nezbytné a které nemůže ovlivnit, tedy zejména pokud tak učiní např. dopravce či Organizátor jazykového pobytu, nebopokud taková skutečnost nastane v důsledku vyšší moci.

5.3.    Pokud se klientem vybraný konkrétní pobyt nenaplní, je Organizátor pobytu oprávněn změnit typ pobytu na adekvátní náhradu. Je-li klientovi poskytnuta adekvátní náhrada pobytu, nemá Klient nárok na odstoupení od smlouvy, vrácení ceny pobytu ani její části.

 

6.      Zrušení jazykového pobytu a storno podmínky

6.1.     Klient má právo požádat Zprostředkovatele o zrušení jazykového pobytu u konkrétního Organizátora jazykového pobytu, a to z jakéhokoliv důvodu kdykoliv před termínem zahájení jazykového pobytu. Zprostředkovatel bude o této skutečnosti neprodleně informovat Organizátora jazykového pobytu a bude jednat ve jménu Klienta. V takovém případě je klient povinen uhradit storno poplatky spojené se zrušením jazykového pobytu, a to ke dni zrušení jazykového pobytu klientem v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami konkrétního Organizátora.

6.2.    Výše smluvních storno poplatků spojených se zrušením doplňkových služeb se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami konkrétního poskytovatele dané služby.

6.3.    V případě, že Klient zruší jazykový pobyt vůči Organizátorovi jazykový pobyt jednostranným právním úkonem přímo u Organizátora pobytu, je povinen oznámit tuto skutečnost Zprostředkovateli bez zbytečného odkladu a doložit písemný doklad o tomto zrušení.  

6.4.    Klient bere navědomí, že v případě zmeškání odjezdu, zmeškání nástupu na pobyt či v případě předčasného ukončení již započatého pobytu z důvodů na straně klienta, nevzniká klientovi žádný nárok na refundaci již zaplaceného pobytu, pokud se přímo na místě nedohodne se zodpovědnou osobou Organizátora jinak. Dohoda se zodpovědnou osobou se dle tohoto bodu Obchodních podmínek týká výhradně nároků Klienta vůči Organizátorovi nikoli vůči Zprostředkovateli. Pro Zprostředkovatele není dohoda mezi Klientem a Organizátorem nijak závazná.

 

7.      Reklamace

7.1.     V případě, že rozsah poskytnutých služeb neodpovídá úrovni, která byla sjednána, má klient právo na reklamaci, kterou je povinen uplatnit u konkrétního Organizátora jazykového pobytu, a to bezodkladně přímo na místě konání pobytu oznámením této skutečnosti na příslušném oddělení jazykové školy, aby mohla být včas sjednána náprava. Klient je povinen obeznámit Zprostředkovatele s nastalou situací z důvodu součinnosti Zprostředkovatel při zařizování reklamace vůči konkrétnímu Organizátorovi.

7.2.    Vzhledem ke skutečnosti,že Zprostředkovatel jazykový pobyt pro klienta pouze zprostředkovává, není v pravomoci Zprostředkovatele rozhodnout o řešení reklamace (např. výměna hostitelské rodiny, výměna studijní skupiny, aj.) ani výšce či způsobu odškodnění klienta. Toto je výhradně v kompetenci příslušného Organizátora/jazykové školy/.

7.3.    Neuplatní-li klient reklamaci v průběhu jazykového pobytu, předpokládá se, že jazykový pobyt nevykazoval žádné nedostatky. Klient bere na vědomí, že na jakékoliv stížnosti a výhrady k jazykovému pobytu nebo doplňkovým službám souvisejících spobytem po ukončení pobytu, nebude brán zřetel a jsou zcela bezpředmětné.

7.4.    Pokud klient z jakéhokoliv důvodu nevyužije objednané a zajištěné služby či jejich části (výuka, ubytování, doprava, aj.), nevzniká mu žádný nárok na náhradu ceny této služby ani na slevu z celkové ceny jazykového pobytu.

8. Odpovědnost

8.1. Vzhledem ke skutečnosti, že Zprostředkovatel jazykový pobyt pro klienta pouze zprostředkovává, zavazuje se Klient, že nebude Zprostředkovatele činit nijak odpovědným v souvislosti s porušením povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Klientem a Organizátorem.

8.2. Klient bere na vědomí, a potvrzuje, že Zprostředkovatel nemůže být a nenese odpovědnost za osobní nehodu a/nebo krádež, ztrátu nebo poškození osobního majetku patřícího klientům. Je odpovědností klienta sjednat si před cestou odpovídající a kvalitní cestovní pojištění.

8.3. Klient bere na vědomí a potvrzuje, že Zprostředkovatel nemůže být odpovědný a nenese odpovědnost (včetně odpovědnosti za život a zdraví) za nezletilé dítě odeslané do zahraničí na základě informací uvedených na webových stránkách nebo na základě informací poskytnutých při konzultacích a při pomoci rezervací služeb u konkrétního Organizátora

9. Vyšší moc

Zprostředkovatel nemůže nést odpovědnost za nesplnění smluvních závazků či jakékoliv náklady, které klientovi vzniknou v důsledku vyšší moci. Mezi takové příčiny mohou patřit mimo jiné válka, nepokoje, požár, povodeň, hurikán, zemětřesení, blesky, výbuchy, stávky, výluky, uzavírky, viry, pandemie, epidemie nebo jiné zdravotní mimořádné události a akty státu nebo vlády, které zakazují nebo brání v plnění příslušných povinností.

 

10. Ochrana osobních údajů

Vyplněním závazné přihlášky, Klient potvrzuje, že se seznámil s dokumentem Ochrana osobních údajů, dostupným na www.anglictina-na-malte.cz, který je nedílnou součástí těchto OP. V případě, že Klient vyplňuje přihlášku nebo uzavírá smlouvu ve prospěch třetích osob, pak vyplněním přihlášky stvrzuje, že je třetími osobami uvedenými v přihlášce zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním, uchováváním a shromažďováním.

 

11.    Závěrečná ustanovení

11.1.   Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí závazné přihlášky a nabývají účinnosti dnem jejího podpisu ze strany Klienta.

11.2.  Vztahy smluvních stran se řídí maltským právním řádem.

11.3.  Na všechny služby poskytované jazykovou školou (výuka, ubytování, aj.) se vztahují Všeobecné obchodní podmínky konkrétní jazykové školy a klient je povinen se s nimi seznámit.

11.4.  Práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem poskytujícím leteckou přepravu osob se řídí výhradně Všeobecnými obchodními podmínkami daného dopravce, a to i v případě, že službu zajistil Zprostředkovatel.

This is some text inside of a div block.
Text Link